Vår verksamhet

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Kulturama Grundskolor är fyllda av kreativa människor som brinner för de konstnärliga uttrycken. Om du också vill fördjupa dig i ämnen som teater, dans, musik, sång, bild och form - då kommer du att trivas hos oss. Undervisningen i teoretiska och estetiska ämnen håller hög kvalitet och din skoltid blir både intensiv och rolig.

På Kulturama grundskolor strävar vi efter att erbjuda en skolgång som inte bara är kvalitativ, utan också inspirerande och kreativ för eleverna i årskurs 4-9. Vi skapar en miljö där kunskap står i fokus och där de teoretiska och estetiska ämnena tillsammans bidrar till en givande grundskoletid.

En rolig, stimulerande och kunskapsrik skoltid

Vår lärarkår består av legitimerade och välutbildade lärare som är mycket engagerade i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Undervisningen håller hög kvalitet i såväl de teoretiska som de estetiska ämnena.

På Kulturama tror vi på att estetisk uttrycksförmåga är nyckeln till en rik och berikande skolgång. Vårt pedagogiska förhållningssätt är att låta elevernas kreativa sinnen bli stimulerade för att främja lärande och bred kompetens. Genom profilämnena under hela skolgången ges eleverna en variation av lärmiljöer utöver samtliga grundskoleämnen och chans att växa på flera sätt. Förståelse för kultur kan bidra med meningsfullhet och hjälpa oss tolka vår historia och framtid samt varandra.

På Kulturama Grundskolor får du klasskamrater som delar samma intressen som du. Vi lägger stor vikt vid att koppla ihop de estetiska ämnena med de teoretiska och under skoltiden får ni tillsammans arbeta med föreställningar, redovisningar, musikaler, konserter och utställningar. Studietakten är många gånger hög men din skoltid blir rolig, stimulerande och kunskapsrik!

Efter avslutad skolgång i år 9 är du väl rustad att söka dig vidare till både estetiska och teoretiska program på gymnasiet.

Tre skolor att söka till

Våra tre grundskolor ligger i Hammarby Sjöstad, Sundbyberg och Danvikstull. Våra elever får undervisning av hög kvalitet enligt läroplanen samt i sina profilämnen. Undervisningen ska leda till att eleven blir väl förberedd för fortsatta studier på gymnasiet och utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga samt stärker sin självkänsla.

Inriktningar

Våra tre unika profiler ger våra elever möjlighet att växa och utvecklas på flera plan under sin skolgång. De estetiska ämnena är mer än bara lektioner; de är portar till förståelse för processarbete och kreativa arbetsmetoder som berikar elevernas utveckling och lärande.

  • Musik & Sång
  • Bild & Form
  • Musikal

Läs mer om inriktningarna här

Hög andel behöriga lärare

Våra skolor har en hög andel behöriga lärare och erbjuder en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en undervisning av hög konstnärlig kvalitet i profilämnena.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

På samtliga skolor arbetar vi med det systematiska kvalitetsarbetet, vilket innebär att vi årligen följer upp våra elevers uppnådda Kunskapsmål, Elevdemokrati (elevers möjlighet att påverka undervisningen), Trygghet och Arbetsro. Vi följer Skolinspektionens riktlinjer och kommer att redovisa resultaten av detta arbete på skolornas egna sidor.

Arbetslag

Kulturama grundskolor är organiserad i arbetslag med mentorskap och den mesta undervisningen knuten till respektive årskurs. Arbetslagen ansvarar för gemensam undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete per årskurs. Varje årskurs har ett arbetslag i vilka mentorerna och övrig berörd personal ingår.

Mentorns ansvar är att:

  • Hjälpa eleverna med lärandeprocessen d v s att utveckla de individuella förutsättningarna att nå målen i respektive ämne.
  • Underlätta kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.
  • Förankra den humanistiska och demokratiska värdegrunden genom att träna empati, tolerans, rättskänsla och ansvarstagande

Undervisning

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Vårt mål är att vara ett självklart val och därmed den ledande estetiska grundskolan. Undervisningen bedrivs i:

  • Kulturamas Grundskola Danvikstull med elevgrupper om 30 elever per klass och 15-20 elever i gruppundervisning.
  • Hammarby Sjöstad med elevgrupper om 30 elever per klass och 15-20 elever i gruppundervisning.
  • Sundbyberg med elevgrupper om 29 elever per klass och gruppundervisning varierar mellan 15 och 20 elever.

Eftersom eleverna kommer från många skilda skolor och områden arbetar skolan med egna diagnoser (screening) i matematik och svenska. De genomförs i samband med starten varje hösttermin och syftet är att snabbt fånga upp enskilda elever samt att få en grupprofil på kunskapsnivån för pedagogerna. Lärare och arbetslag fattar beslut om eventuella läxor som kommuniceras via veckobrev och/eller skolportalen Schoolsoft.

Teoretiska ämnen

I enlighet med regeringens stadieindelade timplan och kursplaner arbetar vi utifrån kunskapskraven och förmågorna i respektive ämne. Inom arbetslaget sker samarbeten utifrån kunskapskrav och förmågor. Estetiska uttryckssätt ligger nära till hands i redovisningsformerna när eleverna själva får välja. Våra teorilärare är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans.

Estetiska ämnen

I enlighet med läroplanen och kursplaner arbetar vi målstyrt i undervisningen. Lärarna är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans och planerar teman, redovisningar och uppspel.

Uppspel och slutproduktioner

På Kulturama är produktioner inom profilerna en återkommande del av skolgången och varje elev får uttrycka sig genom uttrycksformerna inom profilen. Våra produktioner är noggrant utformade med progression genom varje årskurs och profil och våra erfarna profillärare vägleder eleverna genom hela resan.

I årskurs 9 når våra elever sin höjdpunkt med slutproduktioner som sätts upp under våren. Dessa föreställningar och utställningar ger inte bara en möjlighet att visa upp vad de har lärt sig, utan även ett bevis på deras kreativa utveckling, samspelsförmåga och konstnärlighet. Våra produktioner är öppna för allmänheten, så alla är välkomna att komma och ta del av magin som våra elever tillsammans skapar.

I december varje år bjuder vi in till en oförglömlig julshow som samlar hela skolan på en extern scen som Annexet eller Filadelfiakyrkan. Kulturamas julshower är en spektakulär sammanflätning av alla våra profiler och årskurser och är mycket uppskattade av elever och personal. Varje år strömmar tidigare elever tillbaka för att ta del av och uppleva dessa julshower – ett kärt återbesök!

Annexet-genrep_WEBB_sRGB_1600px_72dpi-83

Efter avslutad grundskola

När våra elever lämnar årskurs 9 är de rustade för nästa utbildningssteg. Med en unik bredd av kompetenser är de väl förberedda för vidare studier på gymnasiet och har förmågan att omfamna nya utmaningar.

Våra elever bär med sig en djup förståelse för kreativa processer, tillsammans med en bred kunskapsbas som omfattar såväl samtliga grundskoleämnen som fördjupade kunskaper inom profilämnena. Detta ger dem en stabil grund för framgång i fortsatta studier, oavsett om de väljer en teoretisk eller estetisk fortsättning framöver.

Vi är stolta över att våra tidigare elever har gått vidare till en mångfald av gymnasieutbildningar, högre studier och yrken. De har funnit sina platser både inom kreativa och konstnärliga områden såväl som en rad andra discipliner och områden. Denna bredd av möjligheter ger dem förmågan att möta och ta sig an en ständigt föränderlig värld och framtid.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar/förändringar.