Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Elever på Kulturama Grundskola

Vår verksamhet

Hur är det att gå på en estetisk skola?

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Kulturama Grundskolor är fyllda av kreativa människor. Du får klasskamrater som delar samma intresse som du och under skoltiden kommer ni få arbeta med föreställningar, redovisningar, musikaler, konserter och utställningar – allt utifrån den inriktning ni valt. Du kommer att växa och utvecklas. Dels vad gäller det rent tekniska inom det estetiska område du har valt. Men också som person, eftersom du får uttrycka dig kreativt inom ämnen som du tycker om.

En rolig, stimulerande och kunskapsrik skoltid

Våra lärare är mycket engagerade och intresserade av elevernas utveckling, såväl inom de teoretiska som de konstnärliga ämnena. Vi har en hög andel behöriga lärare och undervisningen utgår från en tydlig idé om hur du som elev ska utvecklas. Vi lägger stor vikt vid att koppla ihop de estetiska ämnena med de teoretiska; det gör att din skoltid blir roligare och mer motiverande, även i de teoretiska ämnena.

Du får klasskamrater som delar samma intressen som du och under skoltiden får ni arbeta med föreställningar, redovisningar, musikaler, konserter och utställningar.

Efter avslutad skolgång i år 9 ska eleverna vara väl rustade att söka sig vidare till både estetiska och teoretiska program på gymnasiet.

Tre skolor att söka till

Våra tre grundskolor ligger i Hammarby Sjöstad, Sundbyberg och Danvikstull. Våra elever får undervisning av hög kvalitet enligt läroplanen samt i sina profilämnen. Undervisningen ska leda till att eleven blir väl förberedd för fortsatta studier på gymnasiet och utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga samt stärker sin självkänsla.

Hög andel behöriga lärare

Våra skolor har en hög andel behöriga lärare och erbjuder en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en undervisning av hög konstnärlig kvalitet i profilämnena.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

På samtliga skolor arbetar vi med det systematiska kvalitetsarbetet, vilket innebär att vi årligen följer upp våra elevers uppnådda Kunskapsmål, Elevdemokrati (elevers möjlighet att påverka undervisningen), Trygghet och Arbetsro. Vi följer Skolinspektionens riktlinjer och kommer att redovisa resultaten av detta arbete på skolornas egna sidor.

Timplan

Regeringen har inför läsåret 2018-2019 beslutat om en stadieindelad timplan. Timplanen redovisas här och den är gemensam för alla Kulturama grundskolor.

Kulturama Grundskolor följer grundskolans timplan. Profilämnestid tas från elevens val samt från grundskolans ordinarie ämnen (ej kärnämnen) upp till 20%.

Timplan, fördelning 2018 2019

Arbetslag

Kulturama grundskolor är organiserad i arbetslag med mentorskap och den mesta undervisningen knuten till respektive årskurs. Arbetslagen ansvarar för gemensam undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete per årskurs. Varje årskurs har ett arbetslag i vilka mentorerna och övrig berörd personal ingår. Arbetslaget har möte en gång i veckan.

Undervisning

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla. Vårt mål är att vara ett självklart val och därmed den ledande estetiska grundskolan. Undervisningen bedrivs i:

  • Kulturamas Grundskola Danvikstull med elevgrupper om 30 elever per klass och 15-20 elever i gruppundervisning.
  • Hammarby Sjöstad med elevgrupper om 30 elever per klass och 15-20 elever i gruppundervisning.
  • Sundbyberg med elevgrupper om 29 elever per klass och gruppundervisning varierar mellan 15 och 20 elever.

Eftersom eleverna kommer från många skilda skolor och områden arbetar skolan med egna diagnoser (screening) i matematik och svenska. De genomförs i samband med starten varje hösttermin och syftet är att snabbt fånga upp enskilda elever samt att få en grupprofil på kunskapsnivån för pedagogerna. Lärare och arbetslag fattar beslut om eventuella läxor som kommuniceras via veckobrev och/eller skolportalen Schoolsoft.

Teoretiska ämnen

I enlighet med regeringens stadieindelade timplan och kursplaner arbetar vi utifrån kunskapskraven och förmågorna i respektive ämne. Inom arbetslaget sker samarbeten utifrån kunskapskrav och förmågor. Estetiska uttryckssätt ligger nära till hands i redovisningsformerna när eleverna själva får välja. Våra teorilärare är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans.

Estetiska ämnen

I enlighet med läroplanen och kursplaner arbetar vi målstyrt i undervisningen. Lärarna är behöriga och organiserade i arbetslag. I arbetslagen arbetar profil- och grundskolelärare tillsammans och planerar teman, redovisningar och uppspel. Läs mer under respektive profil.

Uppspel/redovisningar

Varje läsår redovisar eleverna arbeten från profilämnena. I stora Julshowen deltar alla elever från årskurserna 4-9 tillsammans. Vi brukar hålla till i en stor konsertlokal, t ex Annexet i Globen eller Filadelfiakyrkan. Stora Julshowen brukar bl a bjuda på smakprov från profilens arbete under året. I årskurs 6 arbetar eleverna med en minimusikal och årskurs 9 bjuder oss på en större slutproduktion. För profil Musikal är det en musikal och för profilen Musik & Sång är det en avslutningskonsert. För grundskolan i Sundbyberg, som även har en Bildinriktning, medverkar eleverna i både egna vernissager och evenemang samt ingår i den större produktionen tillsammans med Musikal- och Sång & Musikinriktningen.

Mentorskap

Mentorns ansvar är att:

  • Hjälpa eleverna med lärandeprocessen d v s att utveckla de individuella förutsättningarna att nå målen i respektive ämne.
  • Underlätta kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.
  • Förankra den humanistiska och demokratiska värdegrunden genom att träna empati, tolerans, rättskänsla och ansvarstagande

SL-kort

Kulturama grundskola tillhandahåller inte SL-kort till elever.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar/förändringar.