Vad gör en specialpedagog?

Möt Saga Skimrin som berättar om arbetet som specialpedagog på Kulturama Grundskola och om yrkets utmaningar.

Vad gör en specialpedagog?

En specialpedagog ska vara ett stöd till lärarna hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla elever. Utöver det arbetar vi med att göra kartläggningar på elever som det finns oro kring och initiativet kan komma från såväl föräldrar, lärare och ibland från eleverna själva.

Utifrån vad som kommer fram i en kartläggning kan vi remittera vidare till andra instanser i samhället som kan göra sina fördjupade utredningar gällande elevens inlärningssituation och kunskapsinhämtning. Vi skriver åtgärdsprogram och finns som stöd när det ska skrivas extra anpassningar till elever som behöver det för att tillgodogöra sig inlärningen på bästa sätt. Professionen ska arbeta främjande, skolutvecklande och gärna tvärvetenskapligt.

Vi har också kontakter med andra professioner utanför skolvärlden som är till för elevens bästa. I arbetet ingår det också att handleda arbetslag, enskilda lärare samt att göra klassrumsobservationer för att titta på lärmiljöer, förhållningssätt utifrån det specialpedagogiska synsättet.

I vårt elevhälsoteam har vi förmånen att ha en resurspedagog som har "hands- on" arbetet direkt med eleverna, vilket bidrar till att vi har en direkt kommunikation och får insyn i, om de insatser gällande särskilt stöd är rätt riktade eller om något ska revideras.

Detta är ett axplock på vad en specialpedagog gör och det kan variera från skola till skola hur den kompetensen ska användas.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

Att alla elever som behöver stöd verkligen får det och att lärarna får förutsättningar för det.

Vilka ingår i EHT-teamet?

I elevhälsoteamet på Kulturama i Hammarby Sjöstad ingår rektorerna, skolsköterskan, kuratorn, resurspedagogen och specialpedagogen, det är ett tvärvetenskapligt team vilket bidrar med att bilden av verksamheten och eleverna får fler dimensioner som i sin tur förhoppningsvis ökar förståelsen för uppdraget.

På varje skola finns ett eget elevhälsoteam. Det finns några tillfällen under ett läsår då alla samlas för att diskutera olika frågor, både tvärvetenskapligt och i yrkesprofessionerna. Kulturama Danvikstull och Kulturama Hammarby sjöstad har ett nära samarbete då vi har en gemensam rektor för bägge enheterna.

Finns det något som är extra kul här?

Det är bra att det finns estetiska ämnen i undervisningen och att eleverna kan få känna sig duktiga på något i skolan vilket hade varit spännande om den talangen också hade kunnat komma i uttryck i andra ämnen.