Musik

Kulturama och Kungliga Musikhögskolan i samverkan

Sedan hösten 2022 medverkar Kulturama i projekt med praktiknära forskning utifrån regeringsuppdraget Utveckling, lärande, forskning (ULF) tillsammans med lärosätet Kungliga Musikhögskolan (KMH) med anknytning till musikpedagogisk verksamhet.

ULF är en nationell försöksverksamhet och huvudsyftet är att stärka skolans vetenskapliga grund. Projektet är efter beslut av regeringen nu nationellt förlängt fram till 2024 som en övergång till permanent verksamhet. För närvarande bedriver KMH nu ULF-projekt tillsammans med tre huvudmän: Eskilstuna kommun, Kulturama gymnasium samt Fryshuset gymnasium.

Syfte och bakgrund

Regeringsuppdraget ULF vilar på tre ben: utbildning, lärande och forskning. Syftet är att universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet ska planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära skolforskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller som stöd för att etablera långsiktig och hållbar samverkan på jämlika villkor mellan deltagande lärosäten och huvudmän med vetenskaplig grund som utgångspunkt.

Enligt skollagens 1 kapitel, 5 §, ska all utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning, och skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta sker i dag i för liten utsträckning och många upplever också ett glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför finns ett stort behov av att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi.

KMH:s del i ULF

KMH ingår i Uppsalanoden och har tecknat ULF-avtal med Eskilstuna kommun samt skolhuvudmännen för Kulturama gymnasium och Fryshuset gymnasium i Stockholm.

ULF-projekt Kulturama som startat HT–22

För närvarande bedrivs fyra praktiknära forskningsprojekt på Kulturama gymnasium i Stockholm som erbjuder utbildning inom alla fem inriktningar som erbjuds inom det nationella Estetiska programmet. Samtliga projekt kommer från musiklärares egna erfarenheter av utmaningar inom musikutbildning på gymnasienivå.

Två av projekten rör frågor om prestationsångest hos elever och utvecklande av inre motivation för den egna kunskapsutvecklingen, medan de två andra fokuserar på organisationsutveckling för ett professionellt kollegium. Lektor Susanna Leijonhufvud från KMH är handledande forskare i dessa projekt tillsammans med Johan Nyberg, fil. dr Musikpedagogik och samordnare för Stockholms stad på KMH fr o m HT–22. Sammanlagt deltar sex musiklärare och två skolledare i projekten.

KHM